مهاجرت از طریق کار و حرفه استان کبک

مهاجرت از طریق کار و حرفه استان کبک

بر اساس توافقنامه دولت فدرال و دولت استانی کبک ؛ استان کبک بر اساس قوانین خاص خود اقدام به جذب نیروی متخصص می کند. متقاضیان این روش باید نشان دهند که قابلیت انطباق با شرایط استان کبک را دارند. این متقاضیان ابتدا مراحل گزینشی استان کبک را طی کرده و سپس با فرآیند مهاجرت را با اداره شهروندی و مهاجرت کانادا تکمیل می کنند. برای اطلاعات بیشتر به صفحه استان کبک مراجعه نمایید.