مهاجرت از طریق گزینش استانی

مهاجرت از طریق گزینش استانی

اکثر استانها و قلمروهای مختلف کانادا بر اساس توافقی که با دولت فدرال تنظیم می کنند؛ می توانند اقدام به پذیرش مهاجر بر اساس نیازهای خاص مهارتی استان خود بکنند. داوطلبان این روش باید قبل از اقدام به تنظیم و ارسال درخواست خود؛ کاملا با قوانین استان مورد نظر آشنا بوده و همچنین شناخت کافی از شرایط جغرافیایی ؛ جمعیتی ؛ اقتصادی و فرهنگی آن استان داشته باشند.

در حال حاضر استانها و قلمروهای زیر با دولت فدرال توافقنامه جذب مهاجر دارند:

 • Alberta
 • Manitoba
 • Newfoundland and Labrador
 • Ontario
 • Saskatchewan
 • British Columbia
 • New Brunswick
 • Nova Scotial
 • Prince Edward Island
 • Yukan
 • Northwest Territories

بعد از تکمیل مراحل گزینش استانی ؛ داوطلبان این روش با ارسال پرونده خود به اداره مهاجرت نسبت به تکمیل پرونده مهاجرتی خود اقدام می کنند. داوطلبان این رشته ملزم به ارائه گواهی های پزشکی و عدم سوء پیشینه می باشند.