مهاجرت بر اساس تجربه کانادایی

مهاجرت بر اساس تجربه کانادایی:

کارگران خارجی و دانشجویانی که از یکی از دانشگاههای کانادا فارغ التحصیل شده اند؛ این مزیت را دارند که موقعیت استقرار موقت خود در کانادا را به اقامت دائم در کانادا تغییر دهند زیرا با جامعه کانادایی آشنا بوده و بخوبی می توانند نقش فعالی را در سیستم اقتصادی کانادا ایفا کنند. این دسته از داوطلبان باید به زبان انگلیسی و یا فرانسه مسلط یوده و از سابقه کاری کافی و مناسب در کانادا برخوردار باشند. ازجمله شرایط این دسته از متقاضیان عبارتند از: