پیروزی حزب محافظه کار در انتخابات فدرال کانادا

 سرانجام حزب محافظه کار کانادا به رهبری استفان هارپر موفق شد پس از بیست سال کنترل اکثریت پارلمان کانادا را در اختیار بگیرد. نتایج این انتخابات از چندین محور مختلف قابل بررسی است:

 اول از همه حزب لیبرال محتمل سخت ترین شکست در اوج دوران افول خود شد. رهبر این حزب از ورود به پارلمان بازماند و کمترین تعداد کرسی نمایندگی پارلمان در بیست سال اخیر به این حزب رسید. جامعه کانادا با این رای منفی خود نشان داد که در حال حاضر اعتمادش به تمامی وعده های تبلیغاتی این حزب سست تر از همیشه شده است. 

  اما در باور عمومی حزب لیبرال به داشتن سیاست های اعتدالی در خصوص مهاجر پذیری  مشهور است. سیاستهایی که در باور همگان توام با ایجاد سهولت در پذیرش مهاجران جدید به جامعه کانادا است. اکنون سوال مطرح این است که با حاکمیت بلا منازع حزب محافظه کار برای مدت 4 سال ؛ سیاست های مهاجر پذیری چه تغییری خواهد کرد؟

کلیت شعارهای انتخاباتی حزب محافظه کار در فعالیت های انتخاباتی عبارت بود از:

1 - سخت گیری جدی تر در برابر قاچاق انسان

2 - تسریع در رویه اخراج مجرمین سایرین کشورها

3 - افزایش مدت زمان مهاجرت خویشاوندی به دو سال برای کسانی که توسط همسر خود حمایت شده و به کانادا آمده اند ؛ مشروط بر آنکه از ازدواج آنها کمتر از دوسال گذشته باشد.

4 - بررسی و تایید مدارک خارجی در کانادا سریعتر و با سهولت بیشتر

اما محورهای وعده های انتخاباتی لیبرالها در خصوص مهاجرت عبارت است از:

1 - کاهش زمان رسیدگی به درخواستهای مهاجرت

2 - افزایش تعداد ویزاهای کلاس خانوادگی

3 - افزایش بودجه عمومی برای فراگیری زبان انگلیسی و فرانسه برای مهاجرانی که می خواهند زبان خود را بهبود بخشند.

4 - بهبود سیستم ارزشیابی مدارک صادر شده خارج از کانادا

  وعده های انتخاباتی لیبرالها اگرچه بسیار جذاب تر بود ولی با این همه نتوانست اعتماد جامعه ای را که اکثریت آن را مهاجران تشکیل می دهند؛ جلب کند. باید دید که در طی چهار سال آینده آیا جامعه مهاجران کانادا از این انتخاب خود راضی خواهد بود؟