رای دادگاه عالی کانادا : پرداخت هزینه های حمایت اجتماعی توسط حامیان پرونده های مهاجرتی خویشاوندی

اشخاص واجد شرایط می توانند با نشان دادن توانایی های مالی خانواده خود؛ خویشاوندان درجه اول خود را به عنوان مهاجر؛ اسپانسر شده و آنها را به کانادا بیاورند. اما بر اساس شرایط این گونه از پرونده ها ؛ متقاضیان ؛ ضمانت پرداخت هزینه های زندگی افراد تحت تکفل را بسته به نوع خویشاوندی ( دو سال برای همسر و ده سال برای سایر خویشاوندان ) بر عهده می گیرند و در صورت عدم رعایت تعهد خود؛ دیگر قادر به تکفل خویشاوندان جدید نخواهند بود.

اخیرا پرونده ای در دادگاه عالی کانادا مطرح شده بود که هشت خانواده تقاضا کرده بودند هزینه های حمایت های اجتماعی که از افراد تحت تکفل آنها توسط دولت کانادا پرداخت شده بود؛ به علت ناتوانی مالی متقاضیان متعهد ؛ بخشیده شود. دادگاه اونتاریو در ابتدای امر با این درخواست موافقت کرده بود؛ اما بعدا این رای در دادگاه عالی کانادا مورد تجدید نظر قرار گرفته و دادگاه رای به پرداخت تمامی هزینه های ایجاد شده کرده بود. البته همزمان دادگاه موافقت کرده است که بازپرداخت این هزینه ها به مرور زمان و با توجه به توان مالی متعهد ؛ انجام پذیرد.

در حال حاضر تعیین تکلیف پرونده های مهاجرتی از طریق خویشاوندان غیر از همسر ( مانند پدر و مادر ) حدود پنج سال به طول می انجامد.