خدمات سازمان لیوا

سازمان امور مهاجرتی در تمام مراحل فرآیند مهاجرت در کنار شما است.

خدمات ما شامل :

1 - مشاوره های قبل از تشکیل پرونده و مراحل تکمیل ارسال پرونده شامل  جمع آوری اطلاعات و افتتاح حساب بانکی.

2 - مشاوره ی رایگان جهت ازیابی موقعیت وشرایط متقاضی .

3- برسی بهترین روش مهاجرت .

4 - همراهی درانجام وتهه مدارک مورد نیاز متقاضی .

5 - کمک و  آمادهسازی متقاضی برای مصاحبه .

خدمات پس از ورود شامل همراهی در:

1 - اجاره اتاق برای مدت کوتاه یا بلند مدت

2 - خدمات مشاوره ای

3 - درخواست کارت اقامت دائم - PR ؛ کارت شماره تامین اجتماعی - SIN ؛ کارت بهداشت؛

4 - افتتاح حساب بانکی

5 - ثبت نام در کلاس زبان انگلیسی

6 - آزمون رانندگی و دیگر کارهای اداری آن

7 - ارائه اطلاعات جهت پیدا کردن کار و مسکن؛ حمل و نقل، نقل مکان و مسافرت

8 - ارائه مشاوره جهت کاریابی و راه اندازی کسب و کار